Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Kapitanat

 

baner_kapitanat.jpg

 

Skład Okręgowego Kapitanatu Sportowego

Okręgu w Kaliszu

 

 

oks_2017_1.jpg

 

oks_kolegium_2017.jpg

oks_2017.jpg

 

 

REGULAMIN OKRĘGOWEGO  KAPITANATU  SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W KALISZU

§ 1.

Okręgowy Kapitanat Sportowy zwany w skrócie OKS jest Komisja Okręgu powołaną na podstawie § 46 punkt 12 Statutu i funkcjonuje z  powołaniem Zarządu Okręgu na podstawie § 67 Statutu Związku i działa na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2.

OKS realizuje działania PZW w zakresie sportu w dyscyplinach :

- spławikowa

  - spinningowa

- podlodowa

§ 3

OKS prowadzi swoją działalność zgodnie  z:

                                              - przepisami obowiązującymi dotyczących sportu w kraju

       - uchwałami Zarządu Głównego

                      - uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu

    - obowiązującymi przepisami

- własnymi decyzjami

§ 4.

Do zadań OKS należy kierowanie, koordynowanie, opiniowanie oraz występowanie z wnioskami w dziedzinie powierzonych konkurencji sportowych a w szczególności :

1. Opracowanie: a/ rocznych Kalendarzy imprez, b/ komunikatów, c/ planu pracy

2. Nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zatwierdzonych planów pracy, preliminarza budżetowego, regulaminów i instrukcji.

3. Inicjowanie i podejmowanie działań odnośnie sporsoningu.

4. Udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej Zarządom Kół i Klubom PZW.

      5. Inspirowanie działalności oraz ocena pracy Zarządów Kół w zakresie sportu wędkarskiego.

6. Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia.

7. Analiza wyników sportowych.

8. Ustalenie składu ekip na zwody.

9. Powierzenie organizacji imprez Okręgowych Kołom i Klubom.

10. Powołanie trenerów i kierowników ekip na zwody wyjazdowe.

11. Rozpatrywanie protestów ,powołań i sporów oraz wydawanie decyzji w sprawch prowadzonych dyscyplin  wymienionych w § 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami. W sprawach o charakterze  dyscyplinarnym OKS działa w oparciu o uchwalone przez ZG PZW „Przepisy dyscyplinarne  sportu wędkarskiego".

12. Analizowanie dochodów i wydatków w ramach funduszy OKS-u oraz szukania innych źródeł dochodu.

13. Występowanie z własnej inicjatywy do zarządu Okręgu z wnioskami i propozycjami.

14. Sporządzanie i składanie sprawozdań z pracy OKS-u.

15. Wykonywanie innych prac i czynności zlecanych przez Zarządu Okręgu.

§ 5.

Uprawnienia OKS scedowane na niego przez Zarząd Okręgu nie podlegające dalszemu substytuowaniu obejmują :

 1. Wnioskowanie o przyznanie licencji zawodnikom i klubom do GKS.

       2. Interpretacja krajowych regulaminów sportowych.

 3. Szkolenie oraz nadawanie licencji sędziego klasy podstawowej i okręgowej.

 4. Zatwierdzanie obsad sędziowskich zawodów okręgowych oraz analiza i ocena ich pracy.

       5. Zatwierdzanie regulaminów zawodów okręgowych Mistrzowskich i Towarzyskich.

 6. Weryfikacja wyników zawodów.

       7. Nakładanie kar za  przewinienia sportowe i ich zatwierdzenie w ramach  obowiązujących przepisów.

       8. W przypadku powołania kadr Okręgu ustalenie ich składu a w tym przypadku uchwalenie regulaminu  powołania kadry.

        9. Realizacja terminarza imprez.

       10. Podejmowanie decyzji w sprawach nie ujętych w regulaminach sportowych.

§ 6. 

            Decyzje OKS podjęte na zebraniach są wiążące. Odwołanie od tych decyzji  mogą być wnoszone wyłącznie do Prezydium Zarządu Okręgu - co nie wstrzymuje ich realizacji. Odwołania na piśmie wnosi się w terminie  14 dni od  daty otrzymania decyzji za pośrednictwem OKS-u. Jeśli odwołanie zdaniem OKS jest oczywiście uzasadnione OKS może nie przesyłając akt sprawy do Prezydium Zarządu Okręgu PZW uchylić zaskarżoną decyzję i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Okręgu.

§ 7.

         1. OKS składa się z nie więcej niż 12 członków wraz z Przewodniczącym.

         2. Koordynatorem prac OKS z ramienia Zarządu Okręgu jest v-ce Prezes ds. sportu.

         3.  Skład OKS ustala Zarząd Okręgu.

         4. W skład wchodzą osoby zainteresowane działalnością sportową deklarujące chęć pracy, kandydatury mogą zgłaszać: Zarząd Okręgu, Zarządy Kół, Kluby.

         5. OKS ze swojego składu wybiera: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, 3 osobowe Kolegium Sędziowskie. Prezydium OKS stanowią :Przewodniczący, zastępca, sekretarz, Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego i jest ono / Prezydium / organem wykonawczym OKS-u.

6. Kadencja OKS-u trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu z tym ,że jego członkowie pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego OKS przez Z.O.

7. Zarząd Okręgu ma prawo  odwołać poszczególnych osób wchodzących w skład OKS na:

- ich wniosek

            - na wniosek OKS-u

              - z własnej inicjatywy.

8. OKS wnioskuje do Zarządu Okręgu o uzupełnienie nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli ze składu OKS w czasie kadencji .

9. Członkostwo w OKS-ie  ustaje w wypadku:

- śmierci

                                                       - przyjęcie  przez OKS rezygnacji złożonej na piśmie

                                                - prawomocnej decyzji o dyscyplinarnym wykluczeniu ze Związku.

§ 8.

1. Członków OKS obowiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz wykonywanie zadań wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji.

2. Członek OKS nie wykonujący  wymaganych w punkcie 1 zobowiązany jest przedstawić OKS odpowiednie wyjaśnienia.

3. W stosunku do członków OKS naruszających Statut PZW oraz nie przestrzegających wymogów ust.1. Zarząd Okręgu na wniosek OKS może podjąć uchwałę o usunięciu takich członków z grona OKS.

§ 9.

1. Posiedzenie OKS odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku  kalendarzowym.

2. Pracą OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje Przewodniczący OKS przy pomocy Prezydium.

3. Przewodniczący OKS informuję członów na najbliższym posiedzeniu o decyzjach podjętych w trybie ust.2.

4. Posiedzenia  OKS zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub zastępujący go v-ce Przewodniczący.

§ 10.

1. Porządek dzienny posiedzenia OKS i wykaz osób zaproszonych proponuje Przewodniczący.

2. O terminie i miejscu posiedzenia wraz z propozycją porządku dziennego Przewodniczący poprzez biuro Z.O. powiadamia uczestników z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Porządek dzienny jak i proponowane zmiany lub uzupełnienia przyjmowane są w głosowaniu większością głosów.

§ 11.

1. Po przyjęciu porządku obad  i zatwierdzeniu protokółu Przewodniczący przedstawia informację wynikającą z  § 9 punkt 3.

2. Dyskusja odbywa się w kolejności zgłoszeń . Przy głosowaniu nad wnioskiem jako pierwszy przegłosuje się wniosek najdalej idący.

§ 12.
 
Uchwały zapadają  większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków OKS . W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego  zebrania.

§ 13 .

1. Wszystkie posiedzenia  OKS-u są  protokołowane. Protokół sporządza sekretarz OKS lub wyznaczony przez  Przewodniczącego członek OKS-u.

2. Protokół podpisuje  Przewodniczący zebrania i protokolant.

3. Protokół  odczytuje  się na następnym posiedzeniu, podając jego przyjęcie pod głosowanie. Zgłoszone poprawki podlegają  przegłosowaniu.

4. Zebrani podpisują listy obecności.

5. Dokumentację OKS sporządza i przechowuje biuro  Zarządu Okręgu.

§ 14 .

1. Pracownicy  biura Zarząd Okręgu  mogą  brać udział w posiedzeniach OKS. Mogą też zgłaszać  wnioski i rozwiązania zgodnie z zadaniami i polityką PZW. 

2. W pracach  OKS mogą brać udział:

                            - członkowie ZO  PZW , którzy  wyrazili chęć współpracy, jednak bez prawa udziału w głosowaniu

       - zaproszeni goście bez prawa udziału w głosowaniu

§   15.

       OKS powołuje w miarę  potrzeby Komisje lub zespoły do wykonywania zadań lub powierza prowadzenie niektórych spraw osobom wybranym ze swojego składu, określając zakres powierzonego zadania i czas działania.

§ 16.

1. Terminy posiedzenia OKS ustala przewodniczący lub jego zastępca w porozumieniu z dyrektorem Biura Z.O.

2. Posiedzenie  OKS w szczególnie uzasadnionych  przypadkach mogą być zamknięte.

§ 17.

1. Decyzje OKS lub jego Prezydium wprowadza w życie i realizuje Biuro Z.O. pełniąc w tym przypadku rolę jego sekretariatu.

2. Decyzje  finansowe OKS i realizację jego preliminarza budżetowego wykonuje Biuro Z.O.PZW w oparciu o środki sporu zatwierdzone w preliminarzu budżetowym na  dany rok kalendarzowy przez Zarząd Okręgu.

§  18.

1. Okręgowe Kolegium Sędziowskie składa się z 3  członków wybranych ze składu OKS-u.

             2. Członkiem Kolegium może zostać członek  posiadający minimum okręgowe uprawnienia sędziowskie.

3. Członkowie  Kolegium ze swojego składu wybierają Przewodniczącego i sekretarza.

§ 19

Do zadań Okręgowego Kolegium Sędziowskiego należy :

           - prowadzenie szkoleń sędziowskich

                            - prowadzenie egzaminów na sędziego dyscyplin wędkarskich klasy podstawowej i okręgowej

     - weryfikacja działalności sędziów

                                   - przedstawienie OKS propozycji obsady sędziowskiej zawodów.

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  przez  Zarząd Okręgu . Uchwała Zarządu  Okręgu z dnia 15 luty 2011 r.

 


 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin